[1]
Burgess, W. 2022. Foreword. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 50, 2 (Aug. 2022), v-xv. DOI:https://doi.org/10.5787/50-2-1376.