[1]
Otto, W. 2011. The Cape Gunsmith / Die Kaapse Geweersmid. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 7, 3 (Nov. 2011). DOI:https://doi.org/10.5787/7-3-841.