(1)
Meyers, E. DIE ROL VAN MOREEL IN DIE MILITêRE KONFLIK. Sci.Mil. 2012, 13.