[1]
E. Meyers, “DIE ROL VAN MOREEL IN DIE MILITêRE KONFLIK”, Sci.Mil., vol. 13, no. 1, Feb. 2012.