Van Rooyen, A.H.J, Direktoraat Dokumentasiediens, SANDF, South Africa