Jacobs, C.J, Direktoraat Dokumentasiediens, SANW, South Africa