Jooste, L, Direktoraat Dokumentasiediens, SANW, South Africa