Geyer, R, Direktoraat Dokumentasiediens, SANW, South Africa